Haka no tachi

Share this video:
Haka no tachi
Espada tradicional
2:59
180
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Unbelievable
1:32
20
0