Haka no tachi

Share this video:
Haka no tachi
Espada tradicional
2:59
70
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi: