Haka no tachi

Share this video:
Haka no tachi
Espada tradicional
2:59
40
Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Discovery Space
1:4:31
113
0
Take ori
2:9
3
0