Harai tsuri komi ashi

Share this video:
Harai tsuri komi ashi
Outros vídeos
1:46
1620

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Yama arashi
1:22
32
0