Harai tsuri komi ashi

Share this video:
Harai tsuri komi ashi
Outros vídeos
1:46
720

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
127 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Yoko Sutemi
2:7
68
0