Harai tsuri komi ashi

Share this video:
Harai tsuri komi ashi
Outros vídeos
1:46
970

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Osoto otoshi
1:27
42
0