Harai tsurikomi ashi

Share this video:
Harai tsurikomi ashi
Projeções
0:18
130

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi: