Harai tsurikomi ashi

Share this video:
Harai tsurikomi ashi
Projeções
0:18
190

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi: