Itsutsu no tachi

Share this video:
Itsutsu no tachi
Espada tradicional
2:30
30

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
127 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Sha no tachi
1:23
3
0