Itsutsu no tachi

Share this video:
Itsutsu no tachi
Espada tradicional
2:30
140

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi: