Kasumi no tachi

Share this video:
Kasumi no tachi
Espada tradicional
2:17
190

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Take ori
2:9
13
0