Ko Soto Gake

Share this video:
Ko Soto Gake
Projeções
0:32
170
Sensei Brian Jones of the Crescentwood Sakura Dojo teaches Ko Soto Gake.

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Yama arashi
1:22
26
0
Haka no tachi
2:59
19
0