Ko Soto Gake

Share this video:
Ko Soto Gake
Projeções
0:32
80
Sensei Brian Jones of the Crescentwood Sakura Dojo teaches Ko Soto Gake.

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Ura gyaku
263
0