Ko Soto Gake

Share this video:
Ko Soto Gake
Projeções
0:32
20
Sensei Brian Jones of the Crescentwood Sakura Dojo teaches Ko Soto Gake.

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
127 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Koshi Jime
2:1
194
0