Kosoto Gari

Share this video:
Kosoto Gari
Projeções
0:43
170
Sensei Brian Jones from Crescentwood Sakura Dojo teaches Kosoto Gari.

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
127 videos
0 comments