Kuzure kami shiho gatame

Share this video:
Kuzure kami shiho gatame
Imobilizações
0:11
70

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
O goshi
16
0