Kuzure kesa gatame

Share this video:
Kuzure kesa gatame
Imobilizações
0:8
170

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
O Soto Gari
1:8
89
0
Yama arashi
1:22
32
0