Kuzure yoko shiho gatame

Share this video:
Kuzure yoko shiho gatame
Imobilizações
0:7
100

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi: