Kuzure yoko shiho gatame

Share this video:
Kuzure yoko shiho gatame
Imobilizações
0:7
40

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
127 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Yama arashi
1:22
13
0
Sha no tachi
1:23
3
0