Sankaku gatame

Share this video:
Sankaku gatame
Estrangulamentos
0:6
10

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
127 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Deashi barai
2:34
16
0