Sankaku gatame

Share this video:
Sankaku gatame
Estrangulamentos
0:6
50

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Sha no tachi
1:23
5
0