Sasae tsurikomi ashi

Share this video:
Sasae tsurikomi ashi
Projeções
0:16
210

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi: