Sasai Tsuri Komi ashi

Share this video:
Sasai Tsuri Komi ashi
Projeções
1:38
160

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
127 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Ashi gatame
2:16
2
0
Hosetsu
1:13
4
0