Sode tsurikomi goshi

Share this video:
Sode tsurikomi goshi
Projeções
0:16
150

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi: