Sode tsurikomi goshi

Share this video:
Sode tsurikomi goshi
Projeções
0:16
230

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Haka no tachi
2:59
24
0