Sumi gaeshi

Share this video:
Sumi gaeshi
Projeções
0:19
90

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
141 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Koshi Jime
2:1
197
0
Ura gyaku
260
0