Yoko shiho gatame

Share this video:
Yoko shiho gatame
Imobilizações
0:9
130

Show more

Video author:
Foto de perfil de Shidoshi
Shidoshi
127 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Osoto gaeshi
1:35
2
0