Yotsu no tachi

Share this video:
Yotsu no tachi
Espada tradicional
1:32
180

Show more

Video author:
Shidoshi
146 videos
0 comments
Other videos by Shidoshi:
Hosetsu
1:13
44
0
Osoto gaeshi
1:35
17
0